This post is also available in: French German

اهداف ما

خیریه فرزندان صالح فرداساز

  1. تحت پوشش قرار دادن تعدادی از دانش آموزان بی بضاعت و بی سرپرست عشایری و اهدا مبالغی به صورت ماهیانه به حساب افراد و یا به صورت نقدی.
  2. هدایت افراد خیر جهت ساخت و ساز آموزشگاه های عشایری و ساخت یک آموزشگاه در روستای جرجیس قلعه مدرسه.
  3. اهدا پوشاک و مواد غذایی به دانش آموزان عشایری.
  4. اهدا پتو به مراکز شبانه روزی تحت پوشش.
  5. مشارکت در خرید یک قطعه زمین جهت ساخت مدرسه در منطقه عشایری.
  6. مساعدت در اسکان و هزینه غذایی دانش آموزان در حال اردو.
  7. همکاری و پی گیری تامین جندین دستگاه کامپیوتر.
  8. کمک در رفع نیازمندیهای دانش آموزان و خانواده آنان.

————————————————————

کارآفرینی پرورش مرغ

کارآفرینی خیاطی(ایجاد کارگاه خیاطی)

دادن وام به افراد واجد شرایط جهت توسعه کارآفرینی

فعالیت های فرهنگی

یتیم تحت حمایت

تهیه کانکس

معلولین تحت حمایت

ساخت دست، پروتز انگشت، …

————————————————————