همکاران ما

حدود 30 نفر از بانوان خیر، به طور داوطلبانه در گروه های مختلف کاری، با ما همکاری می کنند. این همراهان در سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت معاونتهای پنج گانه روابط عمومی، حمایت، طرح و برنامه، اجتماعی و مالی-اداری سازماندهی شده اند. رابطین مناطق، سایر همکاران ما هستند. در مسیر حمایت کیفی فرزندان در امور فرهنگی، آموزشی و بهداشتی آنان نیز فعال بوده ایم و نیز احداث درمانگاهی در استان ایلام شهرستان ایوان غرب را در دست اقدام داریم. ما مشتاق یاری شما هموطنان گرامی در کمک رسانی هستیم.